Privacy Policy

ROOM for thought neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jouw op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt de privacy policy van ROOM for thought uiteen gezet (hierna de “Privacy Policy”). We raden je daarom aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen.

1. Wat is ROOM for thought?
ROOM for thought is een gratis applicatie voor mobiele telefoons die zijn gebruikers meer plezier wil laten beleven van fotograferen met de mobiele telefoon en van het bewaren van mooie momenten.
ROOM for thought maakt het mogelijk dagelijks een foto te maken en deze op de server van ROOM for thought te bewaren, privé of te delen in de openbare map. Aan de foto kunnen locatiegegevens en een bijschrift worden toegevoegd.
ROOM for thought is een handelsnaam van ROOM for thought B.V., kantoorhoudende te (1015 BA) Amsterdam aan de Herengracht 3 2. ROOM for thought B.V. is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 59380020.

2. Welke informatie wordt door ROOM for thought verzameld en verwerkt?
ROOM for thought verzamelt en verwerkt gegevens voor twee doeleinden, namelijk de werking van de app zoals onder 1 omschreven, alsmede voor promotionele, niet-commerciële doeleinden.
ROOM for thought spant zich in zo min mogelijk gegevens van gebruikers te verwerken. Indien mogelijk zal de enige koppeling die onze servers met de foto’s van onze app-gebruikers maken, de unieke code van de app op je mobiele telefoon zijn.
Desgewenst kan een bijschrift bij de foto worden geplaatst en kunnen locatiegegevens worden toegevoegd, welke gegevens zullen worden gekoppeld aan de unieke code van de app op je mobiele telefoon, alsmede datum- en tijdgegevens.
Indien gebruikers ROOM for thought koppelen aan hun Twitter- of Facebook-account, zullen ook accountgegevens worden verwerkt en gekoppeld aan de unieke code van de app op je mobiele telefoon.

Promotionele, niet-commerciële doeleinden
ROOM for thought kan foto’s, bijschriften, datum en locatiegegevens welke door gebruikers in de openbare map geplaatst zijn, gebruiken voor niet-commerciële doeleinden en hiertoe openbaar maken of anderszins verwerken.

Gebruiksvoorwaarden

Om goed gebruik van onze applicatie ROOM for thought (“App”) te kunnen garanderen, hebben we aantal voorwaarden (“Voorwaarden”) opgesteld. Door gebruik te maken van de App, ga je hiermee akkoord. We vragen je ze goed door te lezen, zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen. Wij kunnen op een bepaald moment de Voorwaarden wijzigen. De nieuwste Voorwaarden zullen altijd in de applicatie te vinden zijn of via een hyperlink onder je aandacht gebracht worden. Van een wijziging wordt je in ieder geval op de hoogte gebracht. Door de App na wijziging opnieuw te gebruiken, ga je hiermee akkoord.

1. Onze dienst
ROOM for thought vraagt je elke dag op een willekeurig moment een foto te maken. Deze foto kan je voorzien van een bijschrift en vervolgens uploaden naar je privé-album en eventueel het openbare album. Op deze manier creëer je een verzameling van gefotografeerde momenten die je al dan niet kan delen met andere gebruikers. Foto's in je privé-album zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers. Beelden die gedeeld worden in het openbare album zijn wel zichtbaar voor andere gebruikers. Je kunt per beeld aangeven of dit privé of openbaar is. Je foto's worden opgeslagen op de servers van de hosting-provider van ROOM for thought waar ze zijn gekoppeld aan een unieke code van de App op je mobiele telefoon. Wanneer je de foto's ook in de camerarol op je telefoon wilt opslaan, dan kun je dit instellen in je mobiele telefoon. Ook kun je ROOM for thought koppelen aan je Facebook- of Twitter-account zodat de met de App genomen foto's niet verloren gaan bij verlies van je telefoon.

2. Rechten foto’s en andere informatie
Wanneer je foto’s maakt door middel van de App en hier bijschriften aan toevoegt, ben en blijf je zelf rechthebbende ten aanzien van de foto’s en beschrijvingen (“Content”). Jouw Content blijft jouw Content. Wanneer je Content in je privé-map plaatst, zal ROOM for thought deze nooit gebruiken anders dan met het doel gebruik van de App mogelijk te maken. Wanneer je Content plaatst in de openbare map, geef je ROOM for thought ook toestemming de Content te gebruiken voor niet-commerciële marketing- en promotiedoeleinden van de App zelf:
• Door plaatsing van Content in de App geef je ROOM for thought, een kosteloos, wereldwijd, onherroepelijk, sublicentieerbaar en overdraagbaar gebruiksrecht voor ieder gebruik in verband met de werking van de App.
• Door plaatsing van Content in de openbare map geef je ROOM for thought een kosteloos, wereldwijd, onherroepelijk, sublicentieerbaar gebruiksrecht (om derden toe te staan) om de Content te gebruiken (verveelvoudigen, verspreiden en openbaarmaken) voor marketing en/of promotiedoeleinden van de App in welke media dan ook. In dit kader doe je hierbij afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet.

3. Veilig gebruik
We willen met ROOM for thought een dienst leveren die gebruikers meer plezier kan laten beleven aan het fotograferen van mooie momenten. Om dit positieve karakter van de App te kunnen waarborgen, hebben we een aantal regels opgesteld: • Het is niet toegestaan Content te plaatsen die inbreuk maakt op de wet, rechten van anderen of naar mening van ROOM for thought in strijd is met normen van fatsoen en goede smaak.
• Het is niet toegestaan de App te gebruiken voor commerciële doeleinden.
• Het is niet toegestaan de App op een zodanige wijze te gebruiken dat de werking ervan verstoord kan worden.
• ROOM for thought is op elk moment gerechtigd Content te verwijderen indien ROOM for thought van mening is dat de Content in strijd is met bovengenoemde regels, zonder dat ROOM for thought verplicht is dit nader toe te lichten.

4. Melding onrechtmatige Content
Wanneer je in de openbare map Content aantreft die naar jouw mening in strijd is met de regels voor veilig gebruik, kun je ROOM for thought hiervan op de hoogte stellen door gebruik van de “flag”-functie onder de foto. ROOM for thought kan vervolgens besluiten al dan niet tot verwijdering van de Content over te gaan. ROOM for thought is nooit verplicht pro-actief de openbare map te screenen op mogelijk onrechtmatige of inbreukmakende Content.

5. Rechten van ROOM for thought
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de App, en ook de via de App toegankelijke teksten, foto’s en animaties (niet zijnde Content), berusten bij ROOM for thought.
• ROOM for thought geeft je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de App, voor zover dat nodig is in het kader van de App, en enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
• Het is niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van ROOM for thought, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop ROOM for thought intellectuele eigendomsrechten heeft, het downloaden, kopiëren, wijzigen, reverse-engineren of openbaar maken van de App voor andere doeleinden dan genoemd in deze Voorwaarden, of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen of het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de App (waaronder de openbare map).

6. Privacy
ROOM for thought streeft ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens van jou te verwerken. Lees ook onze Privacy Policy voor meer informatie.

7. Gratis App
ROOM for thought zet zich in een zo goed mogelijke App aan te bieden waaraan zoveel mogelijk gebruikers plezier kunnen beleven. ROOM for thought doet dit kosteloos. Om de App kosteloos te kunnen blijven aanbieden, gelden de volgende voorwaarden:
• ROOM for thought geeft geen garanties ten aanzien van de App. Het kan zijn dat de App op momenten niet (goed) toegankelijk is, niet veilig is of niet (volledig) werkt.
• ROOM for thought is niet aansprakelijk voor enig verlies van Content. Wanneer je Content in eigen beheer wil houden, adviseren we je ze lokaal op te slaan en/of je albums te koppelen aan je Facebook- of Twitter-account.
• Gebruik van de App is voor eigen risico. Je vrijwaart ROOM for thought voor alle schade die ontstaat als gevolg van jouw gebruik van de App.
• ROOM for thought aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zaaks-, vermogensschade of enig ander nadeel dat verband houdt met gebruik van de App, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. ROOM for Thought is in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de App. De enige actie die je kan ondernemen indien je van mening bent schade te hebben geleden, is gebruik van de App te staken en de App te verwijderen.
• Voor zover ROOM for Thought ondanks het hierboven gestelde aansprakelijk zou zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot directe schade tot een bedrag van EUR 100o (duizend euro).
• De hierboven opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van ROOM of Thought.

8. Einde gebruik App
• Indien je gebruik van de App wil beëindigen, kun je dit doen door de App van je telefoon te verwijderen. Als je voor het verwijderen van de App eerst alle met de App genomen foto’s wilt verwijderen, dan kun je een e-mail sturen aan support@roomforthought.nl. ROOM for Thought is niet verplicht Content op enige wijze aan jou aan te leveren voor of na beëindiging van gebruik van de App.
• Indien je handelt in strijd met de Voorwaarden, is ROOM for thought gerechtigd jouw gebruik van de App te staken. Indien ROOM for thought schade heeft geleden als gevolg van jouw handelen in strijd met de Voorwaarden, kan ROOM for thought deze schade op jou verhalen.

9. Diversen
• Op deze Voorwaarden en het gebruik van de App is Nederlands recht van toepassing.
• Wanneer een geschil ontstaat tussen jou en ROOM for thought, zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.
• ROOM for thought mag rechten en verplichtingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan een derde. Indien je dit niet wil, kan je gebruik van de App staken door de App te verwijderen.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
ROOM for thought BV
Herengracht 3 2
1015 BA Amsterdam
Handelsregisternummer Kamer van Koophandel: 59380020